سرور تیم اسپیک ایران

Plan 1
 • ظرفیت ۱۲۸ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
Plan 2
 • ظرفیت ۵۱۲ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
Plan 3
 • ظرفیت ۱۰۲۴ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
Plan 4
 • ظرفیت ۲۰۲۴ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
Plan 5
 • ظرفیت ۴۰۹۶ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک
Plan 6
 • ظرفیت ۵۱۲۰ نفر
 • ترافیک نامحدود
 • بدون قطعی
 • اتصال دامنه
 • بکاپ‌گیری هفتگی
 • مجهز به سیستم ضد اتک