نمایندگی هاست سی پنل ایران SSD
irCP-Reseller 1
تومان5,000/ماهیانه
 • SSD مقدار فضا 2 + 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • قابلیت انتقال وب سایت بله
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • آپتایم ۹۹.۹۹
 • آنتی شلرو اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • فایروال و آنتی دیداس دارد
 • گواهی SSL رایگان برای کاربران و نمایندگان
irCP-Reseller 2
تومان12,000/ماهیانه
 • SSD مقدار فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • قابلیت انتقال وب سایت بله
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • آپتایم ۹۹.۹۹
 • آنتی شلرو اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • دارد: فایروال و آنتی دیداس
 • گواهی SSL رایگان برای کاربران و نمایندگان
irCP-Reseller 3
تومان15,900/ماهیانه
 • 8 + 4 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • بله قابلیت انتقال وب سایت
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • ۹۹.۹۹ آپتایم
 • eXploit Scanner آنتی شلرو اسکنر قدرتمند
 • دارد فایروال و آنتی دیداس
 • رایگان برای کاربران و نمایندگان گواهی SSL
irCP-Reseller 4
تومان15,000/ماهیانه
 • SSD مقدار فضا 10 + 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • قابلیت انتقال وب سایت بله
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • آپتایم ۹۹.۹۹
 • آنتی شلرو اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • فایروال و آنتی دیداس دارد
 • گواهی SSL رایگان برای کاربران و نمایندگان
irCP-Reseller-5
تومان25,000/ماهیانه
 • SSD مقدار فضا 15 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • قابلیت انتقال وب سایت بله
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • ۹۹.۹۹: آپتایم
 • آنتی شلرو اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • فایروال و آنتی دیداس دارد
 • گواهی SSL رایگان برای کاربران و نمایندگان
irCP-Reseller-6
تومان35,000/ماهیانه
 • SSD مقدار فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • قابلیت انتقال وب سایت بله
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • آپتایم ۹۹.۹۹
 • آنتی شلرو اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • فایروال و آنتی دیداس دارد
 • گواهی SSL رایگان برای کاربران و نمایندگان
irCP-Reseller 7
تومان49,000/ماهیانه
 • SSD مقدار فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • قابلیت انتقال وب سایت بله
 • کنترل پنل Cpanel/WHM
 • آپتایم ۹۹.۹۹
 • آنتی شلرو اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • فایروال و آنتی دیداس دارد
 • گواهی SSL رایگان برای کاربران و نمایندگان